ỨNG DỤNG

1.  ỨNG DỤNG VÔI NUNG                         QUICKLIME        

 

2.  ỨNG DỤNG DOLOMITE NUNG       DOLOMITE LIME